Palautteen tietosuojaseloste

Tämä on Circulation Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Circulation Oy (Y-tunnus 2479979-3)
Juhanilantie 1
01740 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marja Leena Pinomaa, tietosuojavastaava
sposti marjaleena.pinomaa@circulation.fi
puh. +358 400 546 202

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmien antaman palautteen käsittely sekä kyselyjen lähettäminen sidosryhmille.

Palautteita ja kyselyihin saatuja vastauksia hyödynnetään parannettaessa ja kehitettäessä Circulation Oy:n toimintaa ja palveluja sekä koulutettaessa Circulation Oy:n henkilöstöä. Palautteista ja vastauksista voidaan tehdä erilaisia raportteja ja yhteenvetoja.

Käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen liittyen asiakas- yms. sidosryhmäyhteydenottojen käsittely ja palvelujen kehittäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu myös suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään palautteen antajilta.

4. Rekisterin tietosisältö

Palautteen antajan ilmoittamat henkilötiedot:

  • Nimi (ei pakollinen)
  • Sähköpostiosoite (ei pakollinen)
  • Puhelinnumero (ei pakollinen)
  • Mahdollisesti muut annetut henkilötiedot osana vapaamuotoista palautetta

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan palautteen antajalta itseltään joko suullisesti tai kun hän täyttää joko Circulation Oy:n www-sivujen palautelomakkeen tai Circulation Oy:n Microsoft Forms -työkalulla toteuttaman palautelomakkeen.

Asiakas- tms. sidosryhmäkyselyjen lähettämiseen tarvittavat henkilötiedot saadaan rekisterinpitäjän lakisääteisen toiminnan yhteydessä kerätyistä tiedoista.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Circulation Oy:n henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Tietoja käsitellään vain palautteen analysointiin, mahdolliseen vastaamiseen sekä mahdolliseen arvontaan.

7. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

10. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä lähettämällä pyyntö sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@circulation.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Tietosuojaselostetta koskevat muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tietosuojaseloste on laadittu 18.10.2023.