Meistä
Vastuullisuus

Vastuullisuus

Haluamme osallistua kestävämmän ja tasavertaisemman tulevaisuuden rakentamiseen tuleville sukupolville.

Vastuullinen liiketoimintatapa on toimintamme ytimessä. Olemme sitoutuneet siihen sekä ekologisen, taloudellisen että sosiaalisen vastuun näkökulmista. Tuemme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Alla olemme avanneet toimintamme kannalta merkittävimpiä tavoitteita ja miten edistämme niiden saavuttamista.

Kestävän kehityksen tavoitteet  (Sustainable Development Goals, SDG’s) ovat YK:n tavoiteohjelma, Agenda 2030. Ohjelmalla pyritään köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Tavoitteet ovat universaaleja, ja koskevat niin valtioita, järjestöjä kuin yrityksiäkin.

Ekologinen vastuu

Suojelemme vesistöihin liittyviä ekosysteemejä ehkäisemällä veden saastumista omassa liiketoiminnassa.

Pyrimme entistä pienempään ja fossiilivapaaseen energiankäyttöön. Lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä toiminnassa.

Olemme hyödyntäneet aurinkoenergiaa Vantaan laitoksen energiankulutuksessa jo keväästä 2019 alkaen. Ylijäämäsähkön luovutamme muualla käytettäväksi. Esimerkiksi vuonna 2022 katoimme 16 % energiankulutuksestamme päästöttömällä aurinkoenergialla. Säästetty CO2-määrä oli siten 51 tonnia. Ylijäämäsähköä luovutimme sähköverkkoon noin 28 MWh.

Edistämme luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä kierrättämällä rakennus-, purku- ja puujätettä korkealla hyötykäyttöasteella. Pyrimme vähentämään jätteiden syntymistä merkittävästi. Varmistamme, että kemikaalit ja jätteet käsitellään kestävästi.

Vuonna 2021 betoni- ja tiilijätteen kierrätys- ja hyötykäyttöaste oli 100 %. Puujätteestä lajiteltiin kierrätykseen metallia 1 % ja puujätteen hyötykäyttöaste oli 100 %. Rakennusjätteen kierrätysaste oli 23 % ja hyötykäyttöaste 91,9 %.

Pyrimme vähentämään kasvihuonepäästöjä (erit. hiilidioksidi) omassa toiminnassa. Vähennämme polttoaineen käyttöä vähäpäästöisempien konehankintojen, kuljetusten optimoinnin sekä työkoneiden tyhjäkäynnin vähentämisen kautta. Fossiilivapaan energian käyttö ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä eikä siten lämmitä ilmastoa.

Taloudellinen vastuu

Työsuhteen ehdoissa noudatamme työlainsäädäntöä eli niitä Suomen lakeja, jotka liittyvät työn tekemiseen. Takaamme turvallisen työympäristön kaikille. Emme salli korruptiota.

Työturvallisuuden kehittämisessä hyödynnämme myös Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyyttä. Foorumin tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Tapaturmien lisäksi pyrimme nolla-ajatteluun myös muissa työterveyttä ja -turvallisuutta uhkaavissa asioissa.

Parannamme ja kehitämme ympäristöystävällisempiä tuotantoprosesseja ja tuotteita. Pyrimme tekemään hankintamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Maksukykyinen ja luotettava kumppani

Positiivinen luottoluokitus on osoitus yrityksen toiminnan laadusta sekä kyvykkyydestä selviytyä taloudellisista velvoitteista. Olemme maksukykyinen ja luotettava kumppani meidän kanssa asioiville.

Olemme mukana Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -jäsenyys kertoo, että hoidamme asiat avoimesti ja että lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla. Katso Luotettava Kumppani -pikatarkastusraporttimme tämän linkin takaa.

Teemme yhteistyötä aktiivisesti omaa alaamme edustavien ja muiden yhteiskunnallisesti vaikuttavien järjestöjen kanssa.

Kiertotalouden toimijana olemme mukana vaikuttamassa kiertotalouden kehittymiseen Kierrätysteollisuus ry:n jäsenenä. Toimimme aktiivisesti Kierrätysteollisuuden vaikuttajaryhmissä, esim. HSEQ-verkostossa. Tutustu enemmän Kierrätysteollisuuteen tämän linkin kautta.

Sosiaalinen vastuu

Haluamme tarjota parempaa elämänlaatua työntekijöille, asiakkaille ja yhteiskunnalle. Työntekijöillemme tarjoamme laajan työterveyshuollon ja siten edistämme heidän terveellistä elämäänsä ja hyvinvointia. Pyrimme omalta osaltamme ehkäisemään ympäristön saastumista, mikä voisi aiheuttaa sairauksia. Varmistamme, että henkilöstöllämme on työtehtäviinsä tarvittava pätevyys ja koulutus (ml. ympäristöasioiden osaaminen). Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, työkyvystä ja turvallisuudesta.

Toteutamme palkkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä lainsäädännön mukaisesti. Tarjoamme työtä myös vaikeasti työllistettävälle työvoimalle (työvoiman moninaisuus). Edistämme tasa-arvoisuutta.

Urheilutoiminnan tukeminen

Olemme tukeneet vuosien mittaan sekä yksittäisiä urheilijoita että urheiluseuroja lähinnä pääkaupunkiseudulla. Pääasiallisina kohteina ovat olleet lasten liikunnan harrastamisen mahdollisuus ja junioriurheilijat. Tämä jatkuu edelleen valittujen kohteiden osalta.

Hyväntekeväisyys

Vuonna 2023 olemme tukeneet seuraavia kohteita:

John Nurmisen Säätiön toiminta Itämeren pelastamiseksi. Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Vuonna 1992 perustetun säätiön tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toimintaa rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla. 

Vuonna 2022 tuimme seuraavia kohteita:

Aamusäätiön ja Sylva ry:n toiminta Team Rynkeby -keräyksen kautta. Varoilla tuetaan vakavasti sairaita lapsia auttavia järjestöjä.

Kotimaan vähävaraiset lapsiperheet Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Punaisen Ristin ja Ylen toteuttaman Hyvä joulumieli -keräyksen kautta. Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään.