Yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala ja sopimusehdot

Näitä Circulation Oy:n (jäljempänä ”Circulation”) yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Circulationin asiakkailleen (jäljempänä ”Asiakas”) toimittamiin palveluihin ja niitä koskeviin sopimuksiin (jäljempänä ”Sopimus”), ellei Circulationin ja Asiakkaan välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.

Kunkin palvelun sisältö ja hinnat määritellään Sopimuksessa.

Sopimuksen tulkinnassa noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä:

  1. Sopimuksen sopimusteksti
  2. Circulation Oy:n yleiset sopimusehdot

2. Tarjouksen voimassaolo, sopimuksen syntyminen ja sopimuskausi

Kirjallinen tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

Sopimus syntyy Asiakkaan hyväksyessä Circulationin tarjouksen. Asiakkaan on annettava hyvissä ajoin ennen palvelun käytön aloittamista tarkat tiedot Sopimukseen tarvittavista, Circulationin pyytämistä tiedoista. Asiakas hyväksyy Circulationin tarjouksen sähköpostilla ja vakuuttaa, että antamansa tiedot ovat oikeita.

Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden (2) viikon irtisanomisajalla, ellei Sopimuksen kestoksi ole sovittu muuta. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisena tai sähköpostitse. Sopimus voidaan Asiakkaan tarpeen mukaan tehdä myös määräaikaisena, jolloin Sopimus on voimassa Sopimuksessa sovitun ajan. Mikäli toinen osapuoli selvästi laiminlyö tässä Sopimuksessa määriteltyjen ehtojen noudattamisen eikä korjaa menettelyään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, toisella sopijaosapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus kahden (2) viikon irtisanomisajalla.

3. Reklamaatiot ja muu palaute

Mahdolliset laskuihin liittyvät reklamaatiot on ilmoitettava seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä sähköpostitse osoitteeseen laskutus@circulation.fi.

Palveluun liittyvät reklamaatiot on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti reklamoitavan tapahtuman jälkeen sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@circulation.fi. Mahdollinen muu palaute tulee lähettää samaan sähköpostiosoitteeseen.

4. Yhteystietojen käsittely

Hyväksymällä tarjouksen Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että saadut yhteystiedot tallennetaan Circulationin asiakasrekisteriin ja tietoja käsitellään voimassa olevan rekisteriselosteen mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin.

Yhteystietojen muutoksesta, laskutusosoitteista ja muista normaaleista Circulationin sopimusvelvoitteiden täyttämistä edellyttävistä toimenpiteistä on Asiakas velvollinen ilmoittamaan Circulationille välittömästi. Circulation ei vastaa Asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

5. Toimitusehdot

Asiakas vastaa siitä, että laitokselle tuotava materiaali täyttää vastaanottopaikan laatuvaatimukset ja että tuotaessa annetut tiedot (esim. tilaaja, jota laskutetaan tai vaadittava työnumero) on oikein.

Tuodessaan siirtoasiakirjavelvollisuuden piiriin kuuluvaa materiaalia Circulationille, Asiakkaan on luovutettava siirtoasiakirja sähköisenä tai paperilla. Asiakas vastaa siitä, että materiaali vastaa siirtoasiakirjassa ilmoitettua materiaalia ja että siirtoasiakirjassa on valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot.

Kun Asiakas toimittaa materiaalia Circulationille, materiaali tulee toimittaa Circulationin ilmoittamina vastaanottoaikoina. Jokainen toimitus punnitaan Circulationilla ja Asiakas saa siitä punnitustositteen.

Jollei toisin ole sovittu, Asiakas huolehtii materiaalin kuljetuksesta.

6. Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta Circulationilla on oikeus siirtää ja/tai rajoittaa palvelujen toimittamista ilman Circulationin korvausvelvollisuutta. Circulationin on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti tai sähköpostilla Asiakkaalle.

Circulationin alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Circulationin ylivoimaiseksi esteeksi.

7. Hinnat ja hintojen tarkistaminen

Circulation laskuttaa Asiakasta palveluista Sopimuksen tai kulloinkin voimassa olevan yleishinnastonsa mukaisin hinnoin.

Circulationilla on oikeus muuttaa Asiakkaan toimittamien materiaalien tyyppiä ja laatuluokkaa, mikäli Circulation kokee sen tarpeelliseksi. Tämä voi vaikuttaa Asiakkaan maksamaan vastaanottohintaan hinnaston mukaisesti.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä muut mahdolliset lakisääteiset verot ja maksut. Jos veronkorotukset, välittömästi tai välillisesti Circulationin palvelujen hintaan vaikuttavat maksut tai lisämaksut muuttuvat, Circulationilla on oikeus tarkistaa palvelujen hintaa vastaavasti.

Circulationilla on oikeus muuttaa hintoja ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista Asiakkaalle kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään 60 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin.

8. Maksu- ja viivästysehdot

Maksuaika on neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä, ellei toisin ole sovittu.

Viivästyskorko myöhästyneestä maksusta määräytyy voimassa olevan korkolain mukaan. Lisäksi Circulationilla tai hänen edustajallaan on oikeus periä Asiakkaalta kohtuulliset maksumuistutus- ja perintäkulut.

9. Yhteistyö

Circulationilla on oikeus käyttää alihankkijoita. Circulation vastaa käyttämiensä alihankkijoiden töistä ja toimenpiteistä kuten omistaan. Circulation vastaa siitä, että työskennellessään Asiakkaan tiloissa Circulationin työntekijät ja alihankkijat noudattavat kaikkia Asiakkaan turvallisuus- ja toimintaohjeita sekä -määräyksiä.

10. Sopimuksen siirto ja muuttaminen

Kummallakaan sopijaosapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijaosapuolen kirjallista suostumusta.

Sopimuksessa sovittuja asioita voidaan Sopimuksen voimassa ollessa muuttaa ainoastaan Asiakkaan ja Circulationin yhteisellä kirjallisella Sopimuksella, jotta ne olisivat päteviä.

Circulationilla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle.

Mikäli Sopimuksen perustana olevissa tiedoissa havaitaan virheitä, puutteita tai tiedot ovat muuttuneet, asiasta on ilmoitettava viipymättä toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolilla on oikeus vaatia Sopimuksen muuttamista oikeiden tietojen mukaiseksi. Sopijapuolilla on oikeus vaatia korvausta tai hyvitystä vain siitä edunmenetyksestä, joka aiheutuu sen jälkeen, kun virheestä on reklamoitu toiselle osapuolelle.

11. Vastuut

Circulation vastaa siitä, että sillä on toimintansa edellyttämä ympäristölupa ja että Asiakkaan luovuttama materiaali otetaan vastaan, käsitellään, varastoidaan ja toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi tai loppu¬sijoitettavaksi voimassa olevan lainsäädännön ja ympäristölupaehtojen mukaisesti. Mikäli Circulation havaitsee Asiakkaan tuodessa materiaalia, että se on ympäristöluvan vastaista, Circulationilla on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä sen vastaanotosta.

Asiakas vastaa materiaalin laadusta ja muista antamiensa, kuormaan liittyvien oleellisten tietojen oikeellisuudesta sekä niistä mahdollisista vahingoista, jotka virheellinen tieto Circulationille tai kolmannelle osapuolelle aiheuttaa. Vastuu materiaalista siirtyy Asiakkaalta Circulationille sen jälkeen, kun materiaali on luovutettu oikeilla tiedoilla.

Mikäli vastaanoton jälkeen käy ilmi, että Asiakkaan antamat tiedot materiaalista tai muut kuormaan liittyvät oleelliset tiedot (esim. tilaaja, jota laskutetaan tai vaadittava työnumero) olivat puutteelliset ja/tai väärät, Circulationilla on oikeus periä Asiakkaalta ne kustannukset ja vahingot, jotka aiheutuivat puutteellisista ja/tai vääristä Asiakkaan antamista tiedoista.

Mikäli Asiakas tarvitsee apua kuorman tyhjentämiseen, tehty työ, kuten esimerkiksi lavan raavinta, tehdään Asiakkaan vastuulla.

Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa vahinkotapauksesta ja ryhtyä heti vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin. Circulation ei vastaa mistään välillisistä vahingoista. Mahdollinen korvausvaatimus esitetään kirjallisesti viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun vaatimuksen peruste havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Muilta osin Circulationin vahingonkorvausvelvollisuus on sidottu voimassa olevan lainsäädännön määräyksiin.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensi vaiheessa neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Vantaalla.

13. Yleisten sopimusehtojen voimaantulo

Nämä yleiset sopimusehdot tulevat voimaan 1.12.2022 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.