Circulation

Vastuullisuus

Haluamme osallistua kestävämmän ja tasavertaisemman tulevaisuuden rakentamiseen tuleville sukupolville.

Vastuullinen liiketoimintatapa on toimintamme ytimessä. Olemme sitoutuneet siihen sekä ekologisen, taloudellisen  että sosiaalisen vastuun näkökulmista. Tuemme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Alla olemme avanneet toimintamme kannalta merkittävimpiä tavoitteita ja miten edistämme niiden saavuttamista.

Kestävän kehityksen tavoitteet  (Sustainable Development Goals, SDG’s) ovat YK:n tavoiteohjelma, Agenda 2030. Ohjelmalla pyritään köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Tavoitteet ovat universaaleja, ja koskevat niin valtioita, järjestöjä kuin yrityksiäkin.

Ekologinen vastuu

Suojelemme vesistöihin liittyviä ekosysteemejä ehkäisemällä veden saastumista omassa liiketoiminnassa.

Pyrimme entistä pienempään energiankäyttöön. Lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä toiminnassa. Hyödynnämme aurinkoenergiaa Viinikkalan laitoksen energiankulutuksessa ja luovutamme ylijäämäsähköä muualla käytettäväksi. Reaaliaikaisen raportoinnin aurinkoenergian käytöstämme löydät tämän linkin takaa.

Edistämme luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä kierrättämällä rakennus-, purku- ja puujätettä korkealla hyödyntämisasteella. Pyrimme vähentämään jätteiden syntymistä merkittävästi. Varmistamme, että kemikaalit ja jätteet käsitellään kestävästi.

Pyrimme vähentämään kasvihuonepäästöjä (erit. hiilidioksidi) omassa toiminnassa. Vähennämme polttoaineen käyttöä vähäpäästöisempien konehankintojen kautta, kuljetusten optimoinnin kautta sekä työkoneiden tyhjäkäynnin vähentämisen kautta.

Taloudellinen vastuu

Tarjoamme töitä työehtosopimuksen mukaisilla ehdoilla ja takaamme turvallisen työympäristön kaikille. Emme salli korruptiota.

Työturvallisuuden kehittämisessä hyödynnämme myös Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyyttä. Foorumin tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Tapaturmien lisäksi pyritään nolla-ajatteluun myös muissa työterveyttä ja -turvallisuutta uhkaavissa asioissa.

Parannamme ja kehitämme ympäristöystävällisempiä tuotantoprosesseja ja tuotteita. Pyrimme tekemään hankintamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Maksukykyinen ja luotettava kumppani

Positiivinen luottoluokitus on osoitus yrityksen toiminnan laadusta sekä kyvykkyydestä selviytyä taloudellisista velvoitteista. Useampi taho on todennut, että olemme maksukykyinen ja luotettava kumppani meidän kanssa asioiville.

Olemme mukana Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -jäsenyys kertoo, että hoidamme asiat avoimesti ja että lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla.

Katso Luotettava Kumppani -pikatarkastusraporttimme tämän linkin takaa.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus luotettava kumppani

Meillä on AA+-luottoluokitus.

Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt meille Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatin. Se myönnetään yrityksille, joiden luottoluokitus on ollut korkeimmassa luokassa (AA+ tai AAA) vähintään kolmena peräkkäisenä vuonna.

Asiakastiedon luottoluokitus Circulationille

Bisnode Finland Oy on luokitellut meidät Platinum AAA -luottoluokkaan. Luokkaan pääsevät yritykset, jotka ovat olleet korkeimmassa AAA-luottoluokassa yli viisi vuotta. Sellaisia yrityksiä on vain noin 0,3 % suomalaisista yrityksistä. Olemme ainoa yritys toimialallamme (3832 Lajiteltujen materiaalien kierrätys) tässä luottoluokassa.

AAA-luottoluokitus edellyttää vakiintunutta toimintaa, positiivista taustaa ja maksukäyttäytymistä, hyvää taloutta sekä riittävää toiminnan volyymiä. Suomalaisista yrityksistä vain 2,9 % omaa AAA-luottoluokituksen (ks. lisätietoja). 

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus AAA korkein luottoluokitus

Bisnode D&B Finland Oy on myöntänyt meille Bisnode Dun & Bradstreet Lowest Credit Risk -sertifikaatin.

Bisnode-DnB-riskiluokka-1-logo-2020

Sosiaalinen vastuu

Haluamme tarjota parempaa elämänlaatua työntekijöille, asiakkaille ja yhteiskunnalle. Työntekijöillemme tarjoamme laajan työterveyshuollon ja siten edistämme heidän terveellistä elämäänsä ja hyvinvointia. Pyrimme omalta osaltamme ehkäisemään ympäristön saastumista, mikä voisi aiheuttaa sairauksia. Varmistamme, että henkilöstöllämme on työtehtäviinsä tarvittava pätevyys ja koulutus (ml. ympäristöasioiden osaaminen). Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, työkyvystä ja turvallisuudesta.

Toteutamme palkkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä lainsäädännön mukaisesti. Tarjoamme työtä myös vaikeasti työllistettävälle työvoimalle (työvoiman moninaisuus). Edistämme tasa-arvoisuutta.

Urheilutoiminnan tukeminen

Olemme tukeneet vuosien mittaan sekä yksittäisiä urheilijoita että urheiluseuroja pääasiassa pääkaupunkiseudulla.  Tämä jatkuu edelleen valittujen kohteiden osalta.

Hyväntekeväisyys

Vuonna 2020 olemme tukeneet seuraavia kohteita:

  •  Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli -keräys, jonka varoilla hankitaan ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille kotimaassa.
  • Aamu Säätiön ja Sylva ry:n toiminta Team Rynkeby -keräyksen kautta. Varoilla tuetaan vakavasti sairaita lapsia auttavia järjestöjä.